21 C
London
Monday, July 15, 2019
Trade & Business Reports

Trade & Business Reports

Trade & Business Reports

รายงานสถานการณ์การค้าสหราชอาณาจักร เดือนมิถุนายน 2560

รายงานสถานการณ์การค้าของสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน 2560

รายงานตลาดอาหารทะเลในสหราชอาณาจักร กรกฎาคม 2559

แม้ว่าสหราชอาณาจักรมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะที่เอื้อต่อการทำประมง แต่การทำประมงของ สหราชอาณาจักรมีผลผลิตไม่เพีย...