ข่าวสัปดาห์ 6-12 ม.ค.65 – การนัดหยุดงานในสหราชอาณาจักร