ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง