ข่าวสัปดาห์ 27 ส.ค. – 2 ก.ย. 65 – สถานการณ์ห้างค้าปลีกสหราชอาณาจักร