รายงานสถานการณ์การค้าสหราชอาณาจักร เดือนตุลาคม 2559