รายงานสถานการณ์การค้าสหราชอาณาจักร เดือนพฤศจิกายน 2559