ข่าวสัปดาห์ 31 ธันวาคม 65 – 6 มกราคม 66 – UK retailer