ข่าวสัปดาห์ 10 – 16 ก.ย. 65 – การสิ้นพระชนต์ของควีน