Saturday, February 24, 2024

เทรนด์ร้านอาหารในสหราชอาณาจักรในปี 2024

ข่าวสัปดาห์ 11 - 17 พฤศจิกายน 66 - eating out trend

ความคิดเห็นผู้บริโภคในอังกฤษต่อขนมหวาน

ข่าวสัปดาห์ 4 - 10 พฤศจิกายน 66 - ขนมหวาน

คาดการณ์สถานการณ์ร้านค้าปลีกในช่วงเทศกาลคริสมาสต์

ข่าวสัปดาห์ 28 ตค. - 3 พย 66 - คาดการณ์สถานการณ์สินค้าช่วงเทศกาลคริสต์มาส

สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของสหราชอาณาจักร

รายงานข่าวประจำสัปดาห์ 9 - 15 กันยายน 2566 - สถานการณ์เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักร

ข่าวสัปดาห์ 2 - 8 กย 66 - สถานการณ์เศรษฐกิจ