ด้วยรัฐบาลมีนโยบาย ‘ครัวไทยสู่ครัวโลก’ โดยกำหนดกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ด้วยการมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select ให้กับร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นร้านอาหารไทยแท้ พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย Thai Select ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง

ร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่จะได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select จะต้องเป็นร้านที่มีการปรุงรสชาดอาหารแบบไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย มีการตกแต่งบรรยากาศร้านที่สวยงาม ที่จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย โดยกำหนดอายุการรับรองตามประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select ไว้ ครั้งละ 3 ปีเมื่อหมดอายุต้องสมัครขอรับประกาศนียบัตรใหม่

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรที่ประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อขอรับเครื่องหมาย Thai Select ที่สำนักงานฯ โดยสามารถติดติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานฯ โทร. 44-20 74935749 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างของหน้านี่ และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ OFFICE OF COMMERCIAL AFFAIRS,ROYAL THAI EMBASSY 11 HERTFORD STREET, MAYFAIR, LONDON W1J 7RN โทรสาร 44-20 74937416 หรืออีเมล์สำนักงานฯ info@thaitradelondon.com สำหรับการสมัครโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดในแบบภาษาไทยของ MS Word (docx)
ดาวน์โหลดในแบบภาษาไทยของ Acrobat Reader (pdf)
Download in English version MS Word (docx)
Download in English version Acrobat Reader (pdf)