กลุ่มองค์กรพันธมิตรด้านอาหารของสหราชอาณาจักร โดย The Richmond Group ประกอบด้วย 12 สมาชิกองค์กร อาทิ Diabetes UK และ The British Heart Foundation ได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการให้บริษัทผู้ผลิตอาหารลดสัดส่วนการใส่เกลือและน้ำตาลในสินค้า/ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งจำกัดการเป็นสปอนเซอร์ของสินค้าดังกล่าวในงานกีฬาต่างๆ เพื่อยับยั้งอัตราการเสียชีวิตของชาวอังกฤษในกลุ่มที่ป้องกันได้จำนวน 250,000 คน ภายในปี 2025 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอนามัยโลกในการลดอัตราการเสียชีวิตของประชากรก่อนวัยอันควรให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี 2025

กลุ่มองค์กรพันธมิตรฯ กล่าวว่า การออกมาตรการเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน และโรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มองค์กรดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้มีการสั่งห้ามโฆษณาสินค้าแอลกอฮอล์ และการระงับให้มีการโฆษณาสินค้าอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมัน เกลือ และน้ำตาลในระดับสูงทางโทรทัศน์ก่อน 3 ทุ่ม ซึ่งสื่อโฆษณาเหล่านั้นมีอิทธิพลและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคแคลอรี่จำนวนมากที่นำไปสู่โรคอ้วน ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับโรคหัวใจ มะเร็ง และโรคเส้นเลือดต่างๆ อันเนื่องมาจากการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ดีขึ้น เช่น จำนวน ผู้สูบบุหรี่ที่ลดลง ในขณะที่โรคอ้วนและโรคเบาหวานกลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากขึ้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายให้มากขึ้น
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารของสหราชอาณาจักรได้โต้แย้งข้อเสนอของกลุ่มองค์กรพันธมิตรด้านอาหาร ฯ ว่า เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและการจำกัดการเป็นสปอนด์เซอร์ของบริษัท อาจนำไปสู่การทำให้คนไม่หันมาออกกำลังกายสูงขึ้น
ที่มา: The Guardian

ผลกระทบต่อการส่งออกไทย/ข้อเสนอแนะ

สหราชอาณาจักรถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย (อันดับ 6 ของตลาดส่งออกทั้งหมด) โดยสินค้าส่งออกอาหารที่สำคัญ อาทิ ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ข้าว และสิ่งปรุงรสอาหาร เป็นต้น ในขณะที่ผู้บริโภคสหราชอาณาจักรได้ให้ความสำคัญกับสินค้าออร์แกนิคและอาหารที่มีวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแรงผลักดันของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ด้านอาหารที่สร้างการตระหนักรู้และเข้าใจแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการกับบริษัทที่ผลิตอาหารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างจริงจัง ดังนั้น ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยจึงควรพัฒนาสินค้าอาหารที่เป็นประโยชน์และคำนึงต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้สารปรุงแต่งรสในอัตราที่ไม่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคสหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสของสินค้าออร์แกนิกของไทยที่จะขยายตลาดในสหราชอาณาจักรได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในด้านของการจำกัดการเป็นสปอนเซอร์ของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีเกลือและน้ำตาลสูงนั้น หากรัฐบาลสหราชอาณาจักรออกมาตรการและเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องนี้ ก็จะส่งผลกระทบต่อสินค้าเครื่องดื่ม แบรนด์ไทยบางแบรนด์ที่เข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรฟุตบอลของอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดในการขยายสินค้าแบรนด์ไทยในสหราชอาณาจักร