ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใสในการจัดหาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ส่งผลให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องคำนึงถึงประเด็นเรื่องความยั่งยืนในการผลิตสินค้าทั้งห่วงโซ่อุปทาน  ตั้งแต่การผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป การขนส่ง จัดเก็บ บรรจุภัณฑ์ รวมไปจนถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติ รวมถึงมีความสนใจต่อประเด็นเรื่องพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเพิ่มมากขึ้น

จากการสำรวจของบริษัท Neilson พบว่า 76% ของผู้บริโภคต้องการให้ผู้ผลิตริเริ่มโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สมาคม RSPCA Assured สำรวจพบว่า 2 ใน 3 ของผู้บริโภคต้องการทราบที่มาจองอาหารและต้องการให้มีความโปร่งใสในเรื่องการผลิตและตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ ความนิยมในเรื่องความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ยังเป็นปัจจัยสำคัญของผู้บริโภคในยุโรปด้วย โดยจากการศึกษาของบริษัทผู้ผลิตเครื่องเทศรายใหญ่ Tate & Lyle’s พบว่า 74% ของผู้บริโภคเห็นว่าความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับสำคัญต่อการตัดสินใจ ซึ่งบริษัทให้ความเห็นว่าประเด็นเรื่องโลกร้อนของผู้บริโภคกำลังส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก

อุตสาหกรรมอาหารได้ปรับตัวต่อเรื่องนี้ โดยการร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าในห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งและไม่มีสารเคมี รวมถึงผู้ผลิตที่มี carbon footprint ต่ำเพื่อให้สินค้าสามารถตอบโจทย์เรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ทั้งนี้

ส่วนประกอบสำคัญสำหรับอาหาร เช่น แป้ง เป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการผลิต และสินค้า ที่จะช่วยในเรื่องการคงตัว และรสสัมผัสของสินค้า เป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่จะส่งผลต่อ carbon footprint ของอาหารได้

ที่มา: The Grocer

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สคต.

ปี 2023 สหราชอาณาจักรมีการนำเข้าแป้งมันสำปะหลังจากไทยมากถึง 6.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 68.98 ของตลาดในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรพบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่อง Carbon footprint ต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้ามากขึ้น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการของไทยโดยเฉพาะแป้ง Starch อาจพิจารณาประเด็นความกังวลต่อ carbon footprint ของผู้บริโภคเพื่อปรับปรุงระบบการผลิต หรือการรับรองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกรายการอื่นอาจพิจารณาการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการใช้ตรารับรองที่สื่อถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ carbon footprint เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป